Regulamin

Regulamin Sesji i Warsztatów
Za sesję/warsztat dokonuje się płatności online na wskazane konto.
Płatność powinna być dokonana najpóźniej 1 dzień przed spotkaniem lub w momencie rezerwacji spotkania.
Jeśli płatność nie zostanie dokonana na czas sesja/warsztat będzie przeniesiony na inny termin.
W sytuacji, gdy sesja/warsztat zostanie odwołany na mniej niż 24h przed spotkaniem, opłata nie zostanie zwrócona.

Zastrzeżenie dotyczace PSYCH-K®
Proces PSYCH-K® ogranicza się jedynie do zmiany przekonań. Facylitator PSYCH-K® nie stawia diagnoz o charakterze medycznym, czy psychologicznym, a proces nie zastępuje klasycznych form terapii i leczenia oraz nie gwarantuje wyleczenia danego schorzenia, czy danej kondycji.

Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie emailem na adres enter@katarzyna-glogowska.com nie później niż dzień przed rozpoczęciem programu sesji.
Opłata za program sesji jest zwracana, gdy odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej jak wyżej nie później niż dzień przed rozpoczęciem programu sesji.
W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie programu – opłata za sesje nie zostaje zwrócona.

Regulamin serwisu internetowego
www.katarzyna-glogowska.com
W tej części zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy, płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy.
Serwis należy do Katarzyny Głogowskiej prowadzącej działalność gospodarczą o nazwie LING Partner Katarzyna Głogowska pod adresem Klonowa 29/16 41-800 Zabrze, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 6482625686, zwana dalej Usługodawcą.
W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail na adres, enter@katarzyna-glogowska.com

§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza uzyskać Dostęp do Usługi w Serwisie.

2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.katarzyna-glogowska.com

3. Serwis – serwis internetowy www.katarzyna-glogowska.com, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów. Na rzecz klientów udostępniane są w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalające na realizację zawartych w Serwisie Umów.

4. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w emailu.

5. Usługi – usługi takie jak:

1. Sesja – jest to indywidualne spotkanie/szkolenie. Usługa może odbywać się drogą elektroniczną, telefonicznie lub stacjonarnie. Każdy uczestnik musi zaakceptować Regulamin do 24 godzin przed rozpoczęciem sesji.

2. Warsztaty Online – Usługa świadczona na podstawie wcześniej zawartej Umowy. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez czas określony wskazany w opisie Produktu przed zawarciem Umowy.

3. Warsztaty Stacjonarne – produkt, który nie jest on świadczony w postaci elektronicznej. Udział w sesji/warsztacie stacjonarnym podlega osobnemu Regulaminowi Wydarzenia. Każdy uczestnik musi zaakceptować Regulamin Wydarzenia przy zawarciu Umowy. Klient podlega szczególnym prawom i obowiązkom w związku z wydarzeniem typu warsztat stacjonarny.

4. Umowa – zamówienie na Usługę złożone przez Klienta, poprzez email z Zamówieniem oraz z uiszczeniem pełnej opłaty za sesję, kurs/szkolenie/warsztat, w odpowiedzi na ofertę złożoną przez LING Partner Katarzyna Głogowska lub dostępną na stronie www.katarzyna-glogowska.com

5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z firmą LING Partner Katarzyna Głogowska niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki LING Partner Katarzyna Głogowska i Klienta.
2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz
2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
3. Włączona obsługa plików cookies
4. Włączona obsługa JavaScript
3. LING Partner Katarzyna Głogowska nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.
4. Klient nie może zawrzeć poprzez Serwis Umowy na Produkty w sposób anonimowy ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

§2 Składanie zamówienia
1. Potwierdzenie otrzymania płatności przez LING Partner Katarzyna Głogowska stanowi moment zawarcia Umowy. Potwierdzenie to zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
2. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe.

3. § 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, LING Partner Katarzyna Głogowska podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
2. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, materiałów pdf, prezentacji jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
3. Klient nie posiada praw do nagrywania, rejestrowania w całości lub części Usługi kursów/szkoleń/warsztatów.

§ 6 Sesje/Warsztaty online
1. Realizacja zamówienia obejmującego Sesje/Warsztat odbywa się przez narzędzia do tego wyznaczone: Google Meet/Zoom lub inne wskazane przed wydarzeniem.

§ 8 Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł z LING Partner Katarzyna Głogowska umowę na Sesję, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż 24 godziny przed pierwszą sesją.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, LING Partner Katarzyna Głogowska zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LING Partner Katarzyna Głogowska została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Shopping Cart